The Smart Robotics 4.0 ++ By WJTechnology


ภายใต้แนวคิด หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Industral 4.0) โดยการใช้ระบบปฏิบัติการของหุ่นยนต์ ในการหยิบชิ้นงานแบบ Random อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ผลงานชิ้นนี้ได้รับผลตอบรับทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศอีกด้วย เพื่อต้อนรับยุคของนวัตกรรมของ แบบเต็มรูปแบบอัจฉริยะ