WJT Vision Solution


W.J.Technology Co.Ltd ได้พัฒนาโปรแกรม Euresys Open eVision ในการตรวจสอบชิ้นงาน ประเภทสิ้งพิมพ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบแลพแยกแยะตัวหนังสือและสีของชิ้นงานได้