Denso WJT Robot


W.J.Technology Co.,Ltd. พัฒนาโปรแกรมระบบ Vision System สามารถใช้ร่วมกับ Robot เพื่อตรวจสอบชิ้นงานได้หลากหลายมุมมองโดยใช้เพียงกล้อง 1 ตัว